Garanti/Warranty - Hanseburen

Garanti - Warranty -Hanseburen


GARANTIN FÖR HANSEBUREN GÄLLER I TRE (3) ÅR FRÅN INKÖPSDATUMET


Originalkvittot gäller som inköpsbevis. Om servicearbete utförs under garantin (garantitiden), förlängs
inte garantitiden för buren eller för de nya delarna.
Garantin för de nya delarna kommer bara att gälla för återstoden av den ursprungliga garantin.

Den felaktighet som omfattas av garantin kommer antingen att repareras eller ersättas med en likadan
eller jämförbar produkt/del.
Utbytt del tillfaller tillverkaren. Om produkten/delen inte längre är en

försäljningsvara, erbjuds lämplig ersättningsvara.
Det är tillverkaren som avgör vad som anses vara en lämplig ersättningsvara.

För att ett fel ska omfattas av garantin skall det vara ursprungligt, dvs. det skall ha funnits i produkten från början och omfattar alltså inte vattenskador, tapp- eller stötskador eller annan för produkten ej avsedd fysisk påverkan.
  ________________________________________________________________________________________

Garantin omfattar funktions-, material- och produktionsfel på samtliga modeller/konstruktionslösningar av Hanseburen vid ett normalt brukande förutsatt att korrekt montering har skett enligt våra anvisningar samt att våra råd och skötselanvisningar har följts.
Normalt brukande innebär att buren används för transport, ej långvarig

förvaring, av hund i bil som tex yrkesrelaterade fordon.
Garantin gäller burens ursprungliga köpare.
Garantin är personlig och kan inte överlåtas.

Garantin gäller inte burar / konstruktionslösningar som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, reparerats, modifierats, anpassats eller rengjorts med felaktig metod.
Ej heller omfattar garantin om annan konstruktör än Hanseburens har gjort ändringar i konstruktionen.
Garantin gällande skador på produkten gäller ej vid försummelse eller vid felaktig användning.
Garantin gäller inte om buren har placerats utomhus eller om repor, märken eller andra skador som uppkommit, som orsakats av tex: dagvatten, saltvatten, sten, grus, sand, stötar, klor eller tänder.


________________________________________________________________________________________